Photo of the Week

Archives
village Manhum,Sainj,Kullu

Photo Courtesy: Dr. Rakesh Thakur, MO Regional Hospital, Kullu.
E-mail : rakeshkthakur28@gmail.com

village Manhum,Sainj,Kullu

Photo Courtesy: Dr. Rakesh Thakur, MO Regional Hospital, Kullu.
E-mail : rakeshkthakur28@gmail.com

Renuak lake at Renukaji, Sirmaur

Photo Courtesy: Sarvjeet Kumar, NIC HP, Shimla
E-mail : sarvjeet.kumar@gmail.com

Renuak lake at Renukaji, Sirmaur

Photo Courtesy: Sarvjeet Kumar, NIC HP, Shimla
E-mail : sarvjeet.kumar@gmail.com

Ansar in Winters, Balu, Mandi

Photo Courtesy :Dr. Rakesh Thakur, M O, Regional Hospital, Kullu
E-mail : rakeshkthakur28@gmail.com

Shimla in Snow

Photo Courtesy :Sarvjeet Kumar, NIC Shimla
E-mail : sarvjeet.kumar@nic.in

Village Narain Deha, Balson, Shimla

Photo Courtesy :Nitin Thakur, Narain Deha, Balson, Shimla
E-mail : ntnitin@gmail.com

Nature park, Mohal, Kullu

Photo Courtesy :Shrikant Sharma, Sr. Asstt., GSS, Kais, Kullu
E-mail : bobyci2@gmail.com